top of page
Feverfilm met subcap 4.png

PRIVACY STATEMENT

FeverFilm Picture hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit privacy beleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. 

FeverFilm Picture houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval: 

  • uw persoonsgegevens / bedrijfsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy beleid. 

  • verwerking van uw gegevens beperkt blijft tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt. 

  • vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw gegevens. 

  • passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw gegevens gewaarborgd is. 

  • geen gegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt. 

  • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw gegevens, u hier op willen wijzen en deze respecteren.  

 

FeverFilm Picture is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

http://www.feverfilm.nl

Koivistokade 58

1013 BB Amsterdam

+31204200420

Bart van den Broek is de Functionaris Gegevensbescherming van FeverFilm Picture.

Hij is te bereiken via info@feverfilm.nl

 

Persoonsgegevens die wij verwerken:

 

FeverFilm Picture verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

 

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

-Bedrijfsnaam

- Voor- en achternaam contactpersonen

- Adresgegevens 

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- IP-adres

- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch

- Gegevens over uw activiteiten op onze website

- Bankrekeningnummer


 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

 

Wij verwerken geen bijzondere of gevoelige persoonsgegevens.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

 

FeverFilm Picture verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

-Het aangaan van opdrachten en leveringen

-Het aangaan van arbeidsovereenkomsten

-Het aangaan van opdrachtovereenkomsten (met o.a. freelancers en derden)

-De salarisadministratie

- Administratie en facturatie van leveringen

- Verzenden van onze nieuwsbrief

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- FeverFilm Picture verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. 


 

Geautomatiseerde besluitvorming

 

FeverFilm Picture neemt nooit op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van FeverFilm Picture) tussen zit. 
 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

 

FeverFilm Picture bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld, dan wel op grond van de wet is vereist.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

 

FeverFilm Picture verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Denkt u hierbij aan de facturatie of salariëring. FeverFilm Picture blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.


 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

 

FeverFilm Picture kan gebruik maken van functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. FeverFilm Picture gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw geanonimiseerde surfgedrag op onze site bijhouden zodat we deze kunnen optimaliseren.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. 

 

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

 


 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door FeverFilm Picture en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@feverfilm.nl.

 

FeverFilm Picture wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

 

FeverFilm Picture neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@feverfilm.nl

bottom of page