top of page
Feverfilm met subcap 4.png

Algemene Leveringsvoorwaarden 2022 FeverFilm Picture 

(handelsnaam van Filmdoc B.V)                   

 

ARTIKEL 1 DEFINITIES.

 

In deze algemene levering voorwaarden worden de hieronder genoemde termen als volgt gehanteerd, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

·   FeverFilm Picture (Filmdoc B.V.): gebruiker van de algemene leveringsvoorwaarden;

·   opdrachtgever: wederpartij van FeverFilm Picture (Filmdoc B.V.), al dan niet handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf;

·   overeenkomst: de overeenkomst tussen FeverFilm Picture (Filmdoc B.V.) en opdrachtgever.

 

ARTIKEL 2 ALGEMEEN.

 

1.     Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die FeverFilm Picture met een opdrachtgever sluit; offertes, opdrachten, diensten, overeenkomsten van (ver)koop, overeenkomsten van (ver)huur en leveringen, daaronder begrepen. 

2.    Algemene leveringsvoorwaarden van de opdrachtgever dan wel enige andere voorwaarden zijn niet van toepassing tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen dat de voorwaarden van opdrachtgever, met uitsluiting van deze voorwaarden, op de overeenkomst van toepassing zijn.

 

ARTIKEL 3 OFFERTES EN OVEREENKOMSTEN.

 

1.    Alle door FeverFilm Picture gemaakte offertes zijn geldig gedurende dertig dagen, tenzij anders aangegeven.

2.    Alle offertes van FeverFilm Picture, in welke vorm dan ook, zijn geheel vrijblijvend, tenzij dit uitdrukkelijk anders is vermeld. FeverFilm Picture kan een offerte intrekken, zolang de opdrachtgever de offerte niet heeft aanvaard.

3.   Aanvaarding van offertes dient schriftelijk binnen dertig dagen, na dagtekening, door de opdrachtgever aan FeverFilm Picture te worden bevestigd.

4.   Indien de opdrachtgever mondeling te kennen geeft, hetzij telefonisch, hetzij aanwezig in het pand van FeverFilm Picture, aan directie of medewerkers van FeverFilm Picture, om de opdracht aan te vangen zoals beschreven in de offerte en/of indien er daadwerkelijk een start is gemaakt met de opdracht dan wordt de laatst uitgebrachte offerte als bindend gezien en is dit een akkoord voor de geoffreerde opdracht.

5.   Offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen. Hierover dienen specifieke afspraken te worden gemaakt middels een raamovereenkomst of via een expliciete vermelding in de project offerte en/of het project contract.

 

ARTIKEL 4 PRIJZEN EN KOSTEN

 

1.    Op deze overeenkomst zijn de in de offerte vastgelegde bedragen van toepassing.

2.   Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld op orderbevestiging of offerte zijn alle genoemde prijzen exclusief BTW, invoerrechten, andere verplichte heffingen, vervoer- en verpakkingskosten, in- en uitlaadkosten, montage- en installatiekosten en verzendkosten.

3.   De prijs voor terbeschikkingstelling van personeel en faciliteiten vindt plaats op basis van nacalculatie, tenzij anders is overeengekomen en nadrukkelijk is vermeld in de offerte en/of de overeenkomst.

4.   Nacalculatie is gebaseerd op vooraf afgesproken uur tarieven vermeld in de offerte, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.

5.   Indien FeverFilm Picture in opdracht van een opdrachtgever (voorbereidende) werkzaamheden heeft verricht en de opdracht tot levering vindt geen doorgang dan is FeverFilm Picture gerechtigd de werkelijk gemaakte kosten aan opdrachtgever in rekening te brengen.

ARTIKEL 5  BETALING

 

1.    Opdrachtgever dient tot uiterlijk 30 dagen na factuurdatum voor betaling zorg te dragen, op een door FeverFilm Picture aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd.

 2.    In geval van niet-betaling op de einddatum, zal een rente in rekening worden      gebracht van 3% bovenop de op dat moment geldende Euribor Rente 

berekent per jaar vanaf verzending van de factuur. De ontvangst van de factuur geldt als een dagvaarding op het verstrijken van de termijn voor betaling, 

zonder dat verdere actie wordt vereist van de zijde van FeverFilm Picture.

3.    Bij overschrijding van de betalingstermijn heeft opdrachtnemer het recht verleende kortingen als vervallen te beschouwen en opdrachtgever zonder nadere kennisgeving alsnog voor het volledige bedrag te belasten.

 

 

ARTIKEL 6  LEVERING & BEZORGING

 

1.    Overeengekomen levertermijnen gaan pas in op het moment dat alle noodzakelijke gegevens aan FeverFilm Picture zijn verstrekt en betalingen die bij daadwerkelijke uitvoering van de opdracht dienen te geschieden, door FeverFilm Picture zijn ontvangen.

2.    Levering vindt plaats op kantoor/magazijn van FeverFilm Picture, dan wel bij feitelijke overdracht van de zaken aan opdrachtgever of diens vervoerder.

3.    Indien de te leveren zaken door FeverFilm Picture aan opdrachtgever worden verzonden geschiedt deze verzending te allen tijde voor risico van opdrachtgever.

4.   Indien is overeengekomen dat FeverFilm Picture het transport verzorgt, bepaalt FeverFilm Picture op welke wijze het transport (waaronder verzending, verpakking en dergelijke) plaatsvindt. Het transport vindt onder alle omstandigheden plaats voor rekening en risico van de opdrachtgever.

5.    FeverFilm Picture brengt een handling fee van 20% over het factuurbedrag in rekening voor de bemiddelde diensten zoals koeriers en hotels, tenzij anders is afgesproken. Wanneer deze bemiddelde diensten in opdracht zijn gegeven bij bedoelde derde partijen en/of zijn uitgevoerd, zijn de door de bedoelde derde partijen in rekening gebrachte kosten inclusief handling fee onherroepelijk voor de opdrachtgever. Betaling van in rekening gebrachte bemiddelde diensten zal direct na ontvangst van de factuur plaatsvinden.

 

 

ARTIKEL 7  UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

 

1. FeverFilm Picture heeft, na kennisgeving en redelijke toestemming van opdrachtgever, het recht om werkzaamheden door derden te laten verrichten. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn, voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan FeverFilm Picture worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan FeverFilm Picture zijn verstrekt, heeft FeverFilm Picture het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. Daaruit voortvloeiende extra kosten zijn voor kosten van de opdrachtgever.

2. Voor schade, kosten en interesten als gevolg van handelen of nalaten van derden is FeverFilm Picture niet aansprakelijk. De opdrachtgever vrijwaart FeverFilm Picture tegen iedere aanspraak die derden jegens haar zouden mogen doen gelden op kosten, schaden en interessen, ontstaan als gevolg van werkzaamheden voor de opdrachtgever verricht.

3. Misverstanden ten aanzien van de inhoud en uitvoering van de overeenkomst, voortvloeiende uit het door de opdrachtgever niet, niet juist, niet tijdig of onvolledig specificeren van de opdracht of doen van mededelingen, komen voor rekening en risico voor de opdrachtgever. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, materialen , etc, waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze voor het uitvoeren van de opdracht noodzakelijk zijn tijdig aan FeverFilm Picture worden verstrekt. Indien deze zaken niet tijdig aan FeverFilm Picture zijn verstrekt dan heeft FeverFilm Picture het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten waarbij zij het recht voorbehoudt gemaakte kosten of gederfde inkomsten aan opdrachtgever door te berekenen.

 

 

ARTIKEL 8  AFWIJKINGEN EN MEER- OF MINDERLEVERINGEN

 

 1. Inzake ‘digitale media’, waarbij inbegrepen doch niet beperkt tot; DVD, Blu-ray, Internet en (Streaming) Media producten, geeft FeverFilm Picture geen garantie op o.a. compatibiliteit, functionaliteit, platform-onafhankelijkheid, kwaliteit en bruikbaarheid anders dan uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen bij het aannemen van de opdracht. Eventuele beperkingen van het product die inherent zijn aan de gebruikte techniek of drager worden als bekend beschouwd bij opdrachtgever en vallen buiten de aansprakelijkheid van FeverFilm Picture.

 2. FeverFilm Picture is nimmer aansprakelijk voor afwijkingen, defecten of meerwerk aan het (geleverde) product, die zijn ontstaan door ondeugdelijke materialen of materialen die niet aan de gebruikelijke professionele norm voldeden (o.a. film, videobanden, digitale audio en videobestanden) en door de opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld om de opdracht te kunnen uitvoeren, ook al wordt deze afwijking of dit defect aan product en gebruikte materialen pas na uitvoering van de opdracht ontdekt.

 

ARTIKEL 9  TERBESCHIKKINGSTELLING VAN PERSONEEL

 

1.   Indien de faciliteiten van FeverFilm Picture in weekenden en avonden dienen te worden ingezet als gevolg van een vooraf niet afgesproken uitloop of meerwerkopdracht zal FeverFilm Picture over die uren een toeslag berekenen.

2.   De toeslagen in geval van artikel 11 punt 1 zijn:

a.  voor (over)werk tijdens avonduren op werkdagen, tussen 20.00 en

24.00 van maandag tot en vrijdag is 125% van de in de offerte afgesproken uurprijs.

b.  voor (over)werk tijdens avonduren op werkdagen, tussen 24.00 en

09.00 van maandag tot en vrijdag is 175% van de in de offerte afgesproken uurprijs.

c.  voor (over)werk tijdens weekenden, (zaterdag en zondag) tussen

09.00 en 20.00 is 150% van de in de offerte afgesproken uurprijs.

d.  voor (over)werk tijdens weekenden, (zaterdag en zondag) tussen

20.00 en 24.00 is 175% op de in de offerte afgesproken uurprijs.

e.  voor (over)werk tijdens weekenden, (zaterdag en zondag) tussen

24.00 en 09.00 is 200% op de in de offerte afgesproken uurprijs.

f.  De bovenstaande opslagen gelden tenzij er andere toeslagen en/of bedragen zijn afgesproken.

 

ARTIKEL 10 ANNULERING 

 

1.   FeverFilm Picture hanteert een systeem van opties en boekingen voor haar diensten.

2. Als opdrachten worden ingepland zullen deze eerst als optie worden ingeboekt wanneer de periode tussen optieneming en start uitvoering werkzaamheden langer is dan 10 werkdagen. Alle opdrachten die worden ingepland binnen 10 werkdagen voor de start van de werkzaamheden worden meteen als boeking geplaatst. Onder werkdagen wordt hier verstaan: maandag tot en met vrijdag. Zaterdag en zondag worden niet geteld als werkdagen.

3. Indien een productie in optie staat en een andere opdrachtgever wil dezelfde faciliteiten boeken tijdens deze geopteerde periode, dan zal FeverFilm Picture de opdrachtgever die de optie geplaatst heeft vragen om de optie om te zetten in een boeking. Indien de opdrachtgever van de opteerde periode deze periode niet wil omzetten naar een boeking, dan heeft FeverFilm Picture de mogelijkheid deze optie te laten vervallen en de boeking voor betreffende nieuwe opdrachtgever te bevestigen.

4. Een boeking kan op verzoek van de opdrachtgever worden gewijzigd indien hiervoor de mogelijkheid bestaat en er in deze periode geen leegstand optreed door deze wijziging. De planning van FeverFilm Picture zal hierin aangeven wat hierbij mogelijk of niet mogelijk is.

5. De overgang van optie naar boeking zoals hierboven beschreven zal automatisch geschieden. FeverFilm Picture is niet gehouden aan een melding van deze overgang aan de opdrachtgever. De opdrachtgever wordt geacht deze regel te kennen middels het lezen of het gelezen kunnen hebben van deze algemene voorwaarden.

 1. Voor opties geldt dat deze uiterlijk 10 werkdagen voor aanvang kunnen worden geannuleerd, daarna wordt deze periode als boeking gezien en kan deze worden gefactureerd volgens de in offerte afgesproken bedragen en hoeveelheden. Indien FeverFilm Picture  de geannuleerde faciliteit en/of (ingehuurde) medewerker in die periode opnieuw kan verhuren zal de opnieuw verhuurde faciliteit en/of (ingehuurde) medewerker voor die vervangende periode niet gefactureerd worden. Indien faciliteit en/of (ingehuurde) medewerker niet meer verhuurd kunnen worden dan zal de geboekte faciliteit en/of (ingehuurde) medewerker worden gefactureerd volgens de in de offerte afgesproken tarieven en hoeveelheden en is opdrachtgever de volledige overeengekomen vergoeding verplicht aan FeverFilm Picture te voldoen, tenzij anders afgesproken.

 2. Indien op verzoek van de klant een externe medewerker wordt ingehuurd, zullen de voorwaarden gelden zoals met deze externe medewerker zijn afgesproken bij de aanvaarding van de opdracht. Deze voorwaarden kunnen afwijken van de voorwaarden van FeverFilm Picture.

 

 

ARTIKEL 11 ONTBINDING

 

1. FeverFilm Picture is bevoegd haar werkzaamheden op te schorten of de overeenkomst  geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist indien:

 • De opdrachtgever in verzuim is de overeengekomen prijs, inclusief de verschuldigde rente en kosten te voldoen. 

 • De opdrachtgever in verzuim is de geleverde zaken in ontvangst te nemen.

 • Na het sluiten van de overeenkomst FeverFilm Picture ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen, waaronder de omstandigheid dat blijkt dat de opdrachtgever onvoldoende kredietwaardig is.

 • De opdrachtgever zijn/haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet nakomt. 

 • De opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard. 

 • De opdrachtgever surséance van betaling aanvraagt.

 • De opdrachtgever niet (meer) beschikkingsbevoegdheid is over zijn/haar vermogen.

 

2. Indien de overeenkomst wordt ontbonden krachtens dit artikel, is de      opdrachtgever terzake van vergoeding van schade 30% van de overeengekomen prijs direct opeisbaar verschuldigd, onverminderd de gehoudenheid van de opdrachtgever reeds door FeverFilm Picture verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten te vergoeden en onverminderd het recht van FeverFilm Picture om de gehele schade in rechte te vorderen. Bij een ontbinding krachtens dit artikel strekken alle ontvangen termijnen primair in mindering op de kosten, vervolgens in mindering op opengevallen rente en tenslotte in mindering op de hoofdsom en lopende rente.

ARTIKEL 12 VERZEKERING

 

1.   De verplichting van verzekeren geldt ingeval van feitelijke ter beschikkingstelling en/of verhuur door FeverFilm Picture. De verplichting geldt alleen voor haar eigen mensen en middelen. Hieronder wordt ook verstaan de mensen en middelen ingehuurd door FeverFilm Picture. Voor het overige heeft de opdrachtgever de plicht tot verzekeren.

2.   FeverFilm Picture gaat ervan uit dat de opdrachtgever haar eigen content, materialen en eventuele (hulp)middelen heeft verzekert door middel van een z.g. productieverzekering.

3.   FeverFilm Picture gaat ervanuit dat de opdrachtgever een back-up kopie van de door haar aangeleverde DATA of originele content heeft gemaakt voordat materiaal wordt aangeleverd bij een van de FeverFilm Picture vestigingen.

4.   FeverFilm Picture neemt geen enkele verantwoordelijkheid voor gevolgschade ontstaan door het niet maken van de hierboven genoemde back-up kopie van de aangeleverde DATA of originele content.

5.   FeverFilm Picture zal geen back-up van bronmateriaal en/of gemaakte producten (zoals bijvoorbeeld een DCDM en/of een videomaster) bewaren tenzij uitdrukkelijk afgesproken.

6.   Zolang de opdracht ‘in productie’ is bij FeverFilm Picture zullen digitale bestanden zoveel als mogelijk op de servers online beschikbaar gehouden worden. Als de productie is afgerond zullen deze bestanden gewist worden. De opdracht is ‘in productie’ gedurende de uitvoering van de activiteiten zoals die zijn beschreven in de overeenkomst betreffende deze opdracht. 

 

ARTIKEL 13 AANSPRAKELIJKHEID

 

1.   FeverFilm Picture is, noch jegens de opdrachtgever, noch jegens derden, aansprakelijk voor enige schade voortvloeiende uit de (uitvoering van) de overeengekomen werkzaamheden, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van FeverFilm Picture, waarbij voorwaardelijke opzet niet als opzet wordt aangemerkt. FeverFilm Picture is nimmer aansprakelijk indien de tekortkoming is te wijten aan overmacht

2.   FeverFilm Picture is, ook indien sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde FeverFilm Picture, nimmer, noch jegens de opdrachtgever, noch jegens derden, aansprakelijk voor gevolgschade, vertragingsschade, schade in de vorm van gederfde winst, of immateriële schade.

3.   FeverFilm Picture is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van de kwaliteit van lijn aftakkingen van (elektronische en/of data) verbindingen die op verzoek van opdrachtgever ten behoeve van haarzelf of derden door FeverFilm Picture zijn afgegeven en/of ingezet.

4.   FeverFilm Picture is niet aansprakelijk voor de kwaliteit van banden, harddisks of andere (informatie)dragers voor zover deze niet door FeverFilm Picture geleverd zijn.

5.   FeverFilm Picture is niet aansprakelijk voor overschrijding van overeengekomen termijnen.

6.  De aansprakelijkheid van FeverFilm Picture is beperkt tot de voor een opdracht overeengekomen totale prijs (excl. BTW en andere heffingen), doch met een maximum van Euro 50.000,-. 

ARTIKEL 14 OVERMACHT

 

1.   Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan alle, voorziene of niet - voorziene externe oorzaken, waarop een der partijen geen invloed kan uitoefenen, en waardoor een der partijen niet in staat is haar verplichtingen na te komen.

2.   Partijen schorten hun verplichtingen uit de overeenkomst op gedurende de periode van overmacht, tot het tijdstip waarop de uitvoering van de verplichtingen redelijkerwijs weer mogelijk wordt geacht.

3.   Indien de periode van overmacht langer duurt dan drie maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst onverwijld, buitengerechtelijk en zonder ingebrekestelling te ontbinden zonder de mogelijkheid schadevergoeding te kunnen eisen.

4. Indien FeverFilm Picture bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is FeverFilm Picture gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen.

5. FeverFilm Picture heeft het recht zich op overmacht te beroepen, indien de niet toerekenbare omstandigheid die de nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat zij aan haar verplichtingen had moeten voldoen.

 

 

ARTIKEL 15 RECLAME

 

1. Reclame ten aanzien van door FeverFilm Picture aan opdrachtgever geleverde zaken, verrichte diensten of verstuurde facturen kunnen slechts binnen 10 werkdagen na levering schriftelijk door opdrachtgever worden ingediend. Na deze periode wordt aangenomen dat de opdracht naar behoren is uitgevoerd. 

2.  Indien FeverFilm Picture conform sub 1 van dit artikel in gebreke is gesteld geldt de ingebrekestelling uitsluitend voor de in de ingebrekestelling vermelde gebreken. Voor het overige zullen de zaken onweerlegbaar geacht worden de overeengekomen conformiteit te bezitten.

3. Wenst opdrachtgever gebrekkige zaken te retourneren, dan geschiedt zulks op de wijze zoals in redelijkheid door FeverFilm Picture aangegeven.

4. Opdrachtgever wordt in ieder geval geacht de controle op de door FeverFilm Picture geleverde prestatie te hebben uitgevoerd voordat de geleverde prestatie in de openbaarheid is vertoond, verspreid of op andere wijze in de openbaarheid is gebracht.

5. Als opdrachtgever de door FeverFilm Picture geleverde prestatie in het openbaar heeft vertoont, verspreid of op andere wijze in de openbaarheid heeft gebracht, wordt door FeverFilm Picture aangenomen dat de opdrachtgever akkoord is gegaan met de gewenste kwaliteit en kwantiteit van het geleverde. 

ARTIKEL 16 EIGENDOMSVOORBEHOUD

 

1. FeverFilm Picture behoudt nadrukkelijk de eigendom van Alle door FeverFilm Picture te leveren zaken aangaande de opdracht, totdat opdrachtgever aan al haar verplichtingen uit alle met FeverFilm Picture gesloten overeenkomsten is nagekomen.

2.  Indien de opdrachtgever zich zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet nakomt, of er gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen, is FeverFilm Picture gerechtigd de geleverde zaken, waarop het eigendomsvoorbehoud rust, terug te nemen, ofwel bij de opdrachtgever of derden weg te (doen) halen. De opdrachtgever dient de terzake door FeverFilm Picture gemaakte kosten te vergoeden.

3. Opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

4. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is opdrachtgever verplicht FeverFilm Picture onverwijld daarvan op de hoogte te stellen.

ARTIKEL 17 INCASSOKOSTEN

 

1. Indien opdrachtgever van rechtswege in verzuim is, is zonder nadere sommatie of ingebrekestelling een rente verschuldigd van 1,5% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.

2.  Indien de opdrachtgever zijn verplichtingen van de opdracht niet nakomt, dan komen alle door FeverFilm Picture in en buiten rechte gemaakte kosten ter verkrijging van voldoening/ nakoming voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke (incasso)kosten bedragen 15% van de hoofdsom, met een minimum van € 250,-.

ARTIKEL 18 VRIJWARINGEN

 

1. Opdrachtgever vrijwaart FeverFilm Picture voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendommen op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

2. Indien opdrachtgever aan FeverFilm Picture informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert de opdrachtgever dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten  en voldoen aan de professionele norm die daarvoor gebruikelijk is.

3. Indien FeverFilm Picture aan opdrachtgever (elektronische) apparatuur, informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert FeverFilm Picture dat deze vrij zijn van virussen en defecten.

4.  Alle schaden ontstaan door ondeugdelijke levering zijn voor kosten van de opdrachtgever.

 

 

ARTIKEL 19 INTELLECTUELE EIGENDOM EN AUTEURSRECHTEN

 

1.   FeverFilm Picture zal alle rechten van intellectuele en/of industriële eigendom, daaronder begrepen auteursrechten en/of naburige rechten, welke ook, dan wel enige aanspraak op grond van die rechten zou kunnen doen gelden geheel en onvoorwaardelijk aan de opdrachtgever overdragen, mits door de opdrachtgever aan alle financiële verplichtingen is voldaan.

2.   FeverFilm Picture is niet verplicht om de prestatie aan opdrachtgever af te dragen indien (nog) niet aan de betalingsverplichting is voldaan.

3. Vergoeding voor de overdracht en voor iedere vorm van exploitatie als bedoeld in dit artikel wordt geacht te zijn begrepen in de overeengekomen vergoeding.

4.   FeverFilm Picture (mede namens al haar medewerkers) doet hierbij afstand van de rechten genoemd in artikel 5 lid 1 onder a, b en c van de Wet op Naburige Rechten en voor zover wettelijk toegestaan van de rechten genoemd in artikel 25 aanhef en onder a, b en c en artikel 45e aanhef en onder a, b, en c van de Auteurswet 1912.

5.   FeverFilm Picture gaat onvoorwaardelijk akkoord met het feit dat de beslissing omtrent het geheel, gedeeltelijk of geheel niet uitzenden/exploiteren van zijn prestatie berust bij de opdrachtgever.

6.   De opdrachtgever heeft het recht de in dit artikel bedoelde rechten geheel of gedeeltelijk over te dragen aan derden dan wel licenties te verlenen aan derden, op voorwaarde dat aan de betalingsverplichtingen aan FeverFilm Picture is voldaan.

7.  De opdrachtgever dient zich tevoren op de hoogte te stellen van de door de auteursrechtenorganisatie de Stichting BUMA/STEMRA en de naburige- rechtenorganisatie de Stichting SENA gestelde en te stellen voorwaarden voor wat betreft het verveelvoudigen van beeld en/of geluidsdragers en aanverwante zaken. De opdrachtgever garandeert FeverFilm Picture, dat door de nakoming van de overeenkomst, waaronder het verveelvoudigen en/of openbaar maken van zaken zoals informatiedragers, beeld- en geluidsdragers, computerprogrammatuur, databestanden etc. geen inbreuk wordt gemaakt op rechten van derden.

8. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het verkrijgen van toestemming van de rechthebbende(n) voor de betreffende opdracht. Indien de opdrachtgever de vereiste toestemming niet verkrijgt, dan wel nalaat toestemming te vragen, dan wel indien FeverFilm Picture gerede twijfel heeft ten aanzien van het al dan niet bestaan van die toestemming, is FeverFilm Picture gerechtigd de overeenkomst onverwijld te ontbinden of haar werkzaamheden op te schorten.

 

 

ARTIKEL 20 GEHEIMHOUDING

 

1.   Partijen zullen vertrouwelijk omgaan met alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen.

2.   Partijen dragen deze informatie niet over aan derden tenzij de informatie reeds publiekelijk was of doordat een gerechtelijk bevel of de wet verplicht de informatie bekend te maken.

3.   Indien een der partijen op bevel van het openbare gezag gehouden is vertrouwelijke informatie vrij te geven dan is zij niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en de wederpartij is niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige hierdoor ontstane schade.

 

ARTIKEL 21 GESCHILLEN

 

1. Alle geschillen voortvloeiende uit een overeenkomst met FeverFilm Picture, of een overeenkomst die daarvan het gevolg mocht zijn, zullen, met uitsluiting van elke andere rechtsprekende instantie, worden voorgelegd aan de arrondissementsrechtbank in het arrondissement van de vestigingsplaats van FeverFilm Picture, tenzij de kantonrechter bevoegd is. In dat geval is de kantonrechter in de vestigingsplaats van FeverFilm Picture bevoegd.

ARTIKEL 22 TOEPASSELIJK RECHT

 

1. Elke rechtsverhouding tussen FeverFilm Picture en de opdrachtgever zal worden beheerst door het Nederlandse recht.

 

 

 

FeverFilm Picture  (Filmdoc B.V)  2022

Koivistokade 58

1013 BB Amsterdam

The Netherlands

bottom of page